ACLS

Kurs „Zaawansowanych Zabiegów Ratujących Życie u Dorosłych” oparty jest o dziesięć kluczowych wyreżyserowanych przypadków.

Kursant zapoznaje się z wytycznymi i technikami w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie przechodząc przez kolejne symulowane sytuacje.

W każdym przypadku szkolony udziela pomocy pełniąc różne funkcje:

  • pojedynczy ratownik,
  • członek grupy ratowników,
  • lider zespołu ratunkowego.

Taka organizacja szkolenia pozwala nie tylko na wyszkolenie w zakresie wszystkich technik i standardów postępowania w stanach nagłych, ale jednocześnie uczy działania w zespole w każdej koniecznej roli.

Program szkolenia Podczas kursu uczestnik udziela pomocy w następujących stanach zagrożenia życia:
I. Czterech rodzajach zatrzymania krążenia:
prostym migotaniu komór/częstoskurczu komorowym bez tętna [ VF/VT ],
złożonym VF/VT,
Rozkojarzeniu elektromechanicznym – PEA
asystoli
II.Czterech rodzajach zaburzeń rytmu serca zagrażających zatrzymaniem krążenia
bradykardi
stabilnych tachyarytmiach
niestabilnych tachyarytmiach,
ostrych zespołach wieńcowych
III.udarze mózgu.Słuchacz szkolenia, jednocześnie nabywa umiejętności w zakresie:
I.podstawowych technik ratowania życia:
resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych,
zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i wentylacji z użyciem urządzeń dostarczających tlen, maski do wentylacji, worka samorozprężalnego, rurki ustno- i nosowo-gardłowej oraz ssaka,
użycia przezskórnej automatycznej defibrylacji.
II.zaawansowanych technik ratowania życia:
użycia klasycznych defibrylatorów/monitorów do defibrylacji i kardiowersji,
użycia przezskórnej kardiostymulacji,
zaawansowanych technik zabezpieczenia dróg oddechowych z użyciem Combitube, maski krtaniowej oraz rurki intubacyjnej,
zastosowania ilościowego i jakościowego pomiaru wydechowego poziomu CO2,
technik potwierdzenia lokalizacji rurki intubacyjnej,
rozpoznawania rytmów serca związanych z zatrzymaniem krążenia oraz najczęstszych brady- i tachy-arytmi,
rozpoznawania ostrego uszkodzenia i niedokrwienia mięśnia sercowego w 12-sto odprowadzeniowym EKG,
uzyskiwania dostępu do żył obwodowych
podawania odpowiednich leków drogą dotchawiczą i dożylną.
Czas trwania 16 godzin zegarowych
Egzamin TAK – teoretyczny i praktyczny
Wykładowcy instruktorzy certyfikowani AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed